KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ELECTRİP AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuat uyarınca, Electrip Mobil Uygulamasını ("Electrip") ziyaret eden kullanıcı ve üyelerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesine yönelik olarak aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

Electrip Araç Kiralama Ticaret A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla, Electrip üzerinden elde ettiği kişisel verileri aşağıda yer alan esaslar uyarınca koruyacak ve işleyecektir.

1) İşlenen Kişisel Verileriniz;

Sizlerle iletişime geçebilmemiz amaçlı; . Kimlik, telefon ve adres bilgileriniz işlenmektedir.
Kiralama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlı; . Sürücü lisanslarını doğrulayıcı (ehliyetiniz, fotoğrafınız, doğum tarihi) bilgiler;
. İlave sürücü eklemeniz durumunda ilgili sürücü bilgileri,
. Kiralama işlem bilgileri (kiralama/iade yeri, kiralama tarihleri, araba tercihi, kiralama türü, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri, ücretler ceza veya ödeme bilgileri);
Hukuki iddiaların işleme alınması amaçlı; . İlgili şahıslar, tanıklar ve polis raporları gibi üçüncü şahıslarınki de dâhil olmak üzere, araçlarımızın dâhil olduğu kazaların ayrıntılarıyla ilgili bilgiler
. Kaza yaşamanız durumunda yaralanmalarla ile ilgili bilgiler,
. >Herhangi bir acil durumunda acil durumda ulaşılacak kişi bilgileri
Kaza yönetimi yardımı hizmetleri için bizimle iletişime geçtiğinizde; . Sigorta ayrıntıları ve araç detayları
. Kimin hatalı olduğunu belirlemek için olay hakkında bilgiler
. Araç detayları
. Araç onarım ihtiyaçlarınız ve ileriye dönük mobilite ihtiyaçlarınız ile ilgili ayrıntılar
İnternet sitemizi veya mobil uygulamamızı kullanımınız sırasında . Web sitesi loğları ile coğrafi konum ve kullanılan cihazlarınıza ilişkin bilgiler (cihaz tanımlayıcı bilgileri, IP adresi, işletme servisi,)
. Onayınıza istinaden cihazının bulunduğu konum bilgisi, şehir veya bölge bilgisi
. Lokasyon bilginiz
Memnuniyet anketlerine veya pazarlama faaliyetleri amacıyla . Kişisel pazarlama tercihleri

2) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

a) Sizlere sunmakta olduğumuz hizmetlere ilişkin sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında

 • Elektrikli araçları rezerve etme ve kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Kiralanan araçların entegre araç takip sistemi aracılığıyla takibi
 • Yol yardım hizmetlerinin verilmesi/verilmesinin sağlanması,
 • Kiralama ücretlerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda faturaların düzenlenmesi veya doğrulanması;
 • Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Trafik cezalarının sorumlusunun tespiti ve ceza tutarlarının tahsili,
 • Kaza yönetimi işlemlerini yürütülmesi ve bu kapsamdaki taleplerin takibi;
 • Kiralanan araçlara ilişkin sizlerin bilgilendirilmesi gereken hususlara yönelik e-posta, çağrı merkezi veya SMS vasıtası ile iletişime geçilmesi;
 • Hizmetlerimize ilişkin talep ve şikâyetlerinizi almak ve çözüme kavuşturulması;
 • Müşteri ilişkileri kapsamında müşteri memnuniyetinin sağlanması

b) Şirketimiz tarafından hukuki yükümlülüklere uyulması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması kapsamında

 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirketimizin denetim, teftiş veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Şirketimizin hukuki faaliyetlerinin planlanması veya icrası;
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • Kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Kişisel bilgilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması;
 • Hukuki süreçlerin takip edilmesi ile yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması

c) Veri sahibi kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi kapsamında

 • Fiyatlamaların yapılabilmesi,
 • Sizlere daha iyi hizmetler sunulması kapsamında iyileştirme çalışmalarının yapılması,
 • Web sitesi ve uygulamalarımızın geliştirilmesi,
 • Müşterilerimizin web sitemiz ve uygulamamız üzerindeki davranışlarının istatistiki olarak analiz edilmesi,
 • Ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için operasyonel işlemlerin yönetilmesi

3. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Toplanan kişisel verileriniz Kanun'da belirtilen şartlara uygun olarak yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşılabilecektir:

 • Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz,
 • Fatura ve e-fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla hizmet aldığımız iş ortaklarımız,
 • Hizmetlerimize ilişkin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için ödeme hizmeti sağlayıcı iş ortaklarımız; 
 • Çağrı merkezi hizmeti almış olduğumuz tedarikçimiz;
 • Gerekmesi halinde hukuki ve diğer hususlarda danışmanlık hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza,
 • Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar.

4. Lokasyon Bilgisinin İşlenmesi
Konum servislerinizin veya lokasyon bilgilerinizin işlenmesini aktif hale getirmeniz halinde ilgili bilgileriniz kiralamak istenilen araca uzaklığınızın gösterilmesi ve böylelikle en yakın araçtan faydalanmanızın sağlanması ile kiralama başlangıç ve bitişinde kullanılan kilometre hesaplamalarının gerçekleştirilmesi amacıyla işlenecektir.

5. Rızaya Tabi İşlemeler
Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun'daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,
Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Electrip mobil uygulaması ve kiralanan araç üzerinden otomatik yollarla, üyelik sözleşmesi üzerinden otomatik olmayan yollarla elde edilmektedir. Elde edilen bu kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni'nde yer alan amaçlarla, Kanun'un 5. Maddesinin ikinci fıkrası ve 6. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

7. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması
Kanun'un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 • haklarına sahiptir.

Söz konusu haklara ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Levent 199 Büyükdere Cad. No:199 34394 Şişli/İstanbul adresine yazılı olarak, info@electrip.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Electrip Araç Kiralama Ticaret A.Ş.'ne daha önceden bildirdiğiniz ve Electrip Araç Kiralama Ticaret A.Ş. sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

İndir